HOME > Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez ApliBiznes.pl, zwany dalej "Właścicielem Serwisu", na rzecz Klientów Serwisu SystemRMA.pl, zwanych dalej "Użytkownikami".
 2. Określenia użyte w dalszej części regulaminu, rozumieć należy następująco:
  1. Serwis - strona i aplikacja internetowa SystemRMA.pl, która umożliwia korzystanie z usług zdefiniowanych w §2 regulaminu
  2. Użytkownik Serwisu - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu SystemRMA.pl
  3. Cennik - zestawienie obowiązujących opłat za korzystanie z płatnych usług Serwisu wydawane i publikowane na stronie internetowej Serwisu przez Właściciela Serwisu
  4. Konto (subdomena) - jest to indywidualne, niepowtarzalne i wybrane w momencie rejestracji oznaczenie usługi świadczonej na rzecz Użytkownika
  5. Właściciel Konta - jest to Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie i stworzył własne Konto
  6. Konto Użytkownika - jest to Użytkownik, który uzyskał dostęp do Serwisu dzięki Właścicielowi Konta w ramach jego Konta
  7. Zgłoszenie reklamacji - w Serwisie SystemRMA.pl jest to dodanie nowego wpisu do rejestru reklamacji
  8. Obsłużenie reklamacji - w Serwisie SystemRMA.pl jest to dodanie nowego wpisu do zestawienia innego niż rejestr reklamacji
  9. Dzień Upłynięcia Ważności Konta - dzień w którym Właściciel Serwisu zaprzestaje świadczenia płatnych usług, określonych w §2 ust. 3
  10. Oplata Aktywacyjna - opłata za przygotowanie wersji oraz bazy danych Właścicielowi Konta oraz za dostęp do Serwisu na okres 15 dni
  11. Opłata Abonamentowa - opłata za dostęp do Serwisu na określony czas. W chwili opłacenia opłaty aktywacyjnej opłaty abonamentowe przypisane są do Danego Właściciela Konta (zmiana cennika nie wpływa na ceny dla obecnych Właścicieli Kont)
  12. Panel Klienta – panel, do którego dostęp ma jedynie Właściciel Konta, służący do zarządzania usługami.
  13. Moduł Użytkownika – moduł aplikacji przeznaczony dla Użytkowników Systemu do obsługi reklamacji
  14. Moduł Klienta – moduł aplikacji przeznaczony do samodzielnej rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych przez Klientów końcowych
§2 Usługi świadczone przez Właściciela Serwisu
 1. Usługą świadczoną przez Właściciela Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z aplikacji internetowej pozwalającej na obsługę reklamacji.
 2. Korzystanie z usług określonych w §2 ust. 1 regulaminu jest odpłatne
  1. Właściciel Konta w ramach swojego Konta może posiadać nieograniczoną liczbę Kont (subdomen)
  2. Właścicielowi udostępnione zostają Panel Klienta oraz 2 moduły aplikacji: moduł Klienta i moduł Użytkownika
  3. Właściciel Konta może zarejestrować nieograniczoną liczbę Użytkowników do Dnia Upłynięcia Ważności Konta
  4. Użytkownicy, w ramach Konta do którego są przypisani, mogą zgłosić nieograniczoną liczbę reklamacji do Dnia Upłynięcia Ważności Konta
  5. Użytkownicy, w ramach Konta do którego są przypisani, mogą obsłużyć nieograniczoną liczbę reklamacji do Dnia Upłynięcia Ważności Konta
  6. Pierwsze 15 dni to okres próbny, zdefiniowany w §2 ust. 3 regulaminu.
 3. Właściciel Serwisu udostępnia nowym Właścicielom Kont bezpłatny okres próbny, który trwa 15 dni od momentu założenia konta.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia aktywacji Systemu bez podawania przyczyny.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z usług opisanych w §2 ust. 2 wymaga uiszczenia opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
§3 Warunki korzystania z Serwisu
 1. Dostęp do Serwisu jest możliwy wyłącznie drogą elektroniczną przez sieć Internet przez korzystanie ze strony internetowej Serwisu.
 2. Właściciel Konta chcący korzystać z usług Serwisu zobowiązany jest zawrzeć z Właścicielem Serwisu umowę przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptację polityki prywatności i niniejszego regulaminu.
 3. Udostępnianie systemu osobom trzecim jest zabronione.
 4. Podczas rejestracji Właściciel Konta podaje wymyśloną nazwę dla swojego Konta (subdomenę), Nazwę użytkownika, hasło oraz podstawowe dane kontaktowe. Nazwa Konta musi zawierać tylko litery lub cyfry i nie może zawierać polskich liter (max 15 liter). W momencie zarejestrowania Konta, Użytkownik automatycznie zostaje zapisany jako Właściciel Konta dla założonego Konta.
 5. Właściciel Konta oraz Uzytkownicy ze względów bezpieczeństwa nie powininni udostępniać osobom trzecim swoich danych służących do logowania się w Serwisie. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien zgłosić to Właścicielowi Serwisu.
 6. W przypadku, gdy Właściciel Konta zapomniał swojego hasła do logowania się w Serwisie, powinien skorzystać z opcji "Przypomnij hasło" w Panelu Klienta. Nowe hasło zostanie wysłane na wskazany adres e-mail.
§4 Płatności
 1. Właściciel Serwisu umieszcza na swojej stronie internetowej Serwisu pod adresem www.systemrma.pl aktualnie obowiązujący cennik.
 2. Płatności z tytułu korzystania przez Użytkowników danego Konta z płatnych usług Serwisu, określonych w §2 ust. 2 regulaminu, Właściciel Konta określonego Konta zobowiązany jest dokonać z góry, niezwłocznie po zawarciu umowy. Dostęp do płatnych usług, określonych w §2 ust. 2 regulaminu, możliwy jest dopiero po zaksięgowaniu przez Właściciela Serwisu kwoty przewidzianej w aktualnie obowiązującym cenniku.
 3. Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu Właścicielowi Konta zapłaconej z góry płatności, w przypadkach określonych w §5 ust. 2 regulaminu.
§5 Zaprzestanie świadczenia usług
 1. Użytkownik Serwisu może w każdym momencie, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy. W tym celu Użytkownik Serwisu powinien w Panelu Klienta wybrać funkcję "Usuń moje dane".
 2. Właściciel Serwisu jest uprawniony do odstąpienia od umowy z Użytkownikiem Serwisu, który:
  1. narusza postanowienia regulaminu
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie
  3. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu
  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu
  5. w innych, uzasadnionych przypadkach
§6 Odpowiedzialność Właściciela Serwisu
 1. Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu zarówno pod względem techniczny jak i prawnym.
 2. Aktualizacja oprogramowania dokonywana będzie przez Właściciela Serwisu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika.
 3. Wszystkie większe modyfikacje na żądanie Właściciela konta są odpłatne i muszą być wcześniej ustalone z Właścicielem Serwisu
 4. Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie środki w celu ochrony danych Klienta.
 5. Właściciel Serwisu wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez klienta z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane wykorzystaniem przez osoby trzecie danych potrzebnych do zalogowania się do Konta danego Użytkownika.
 8. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
§7 Ochrona danych
 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią jego własność.
 2. Wszystkie dane gromadzone i przetwarzane są przez Właściciela Serwisu w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i modyfikowania ich w każdej chwili.
 5. Właściciel Serwisu zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
 6. W momencie rozwiązania umowy, wszelkie dane wprowadzone w ramach Konta, którego dotyczy umowa, zostaną usunięte (lub też na życzenie przekazane Klientowi w formie plików).
§8 Prawa autorskie
 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu SystemRMA.pl należą do Właściciela Serwisu.
 2. Prawa autorskie związane z Serwisem SystemRMA.pl podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
§10 Zmiana regulaminu
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Obowiązująca wersja regulaminu znajduje się na stronie Serwisu pod adresem
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe brzmienie regulaminu, może odstąpić od użytkowania Serwisu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznaczać będzie ich akceptację.

Regulamin obowiązuje od 23.03.2014r.

ApliBiznes.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone.