HOME > Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem aplikacji webowej SystemRMA.pl, zwaną dalej Systemem oraz zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
 2. Usługodawca - Właściciel Systemu, ApliBiznes.pl, NIP:9671242290, REGON:341407950. Pelne dane teleadresowe dostępne na stronie www.aplibiznes.pl
 3. System - nowoczesne narzędzie informatyczne, udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę, służące do zarządzania zgłoszeniami reklamacyjnymi,
 4. Usługobiorca - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która posiada w Systemie indywidualne Konto i korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Konto (subdomena) - jest to indywidualne, niepowtarzalne, wybrane w momencie rejestracji, oznaczenie usługi świadczonej na rzecz Usługobiorcy,
 6. Okres Abonamentowy - to okres czasu, na który Usługa udostępniana jest Usługobiorcy, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia Usługi.
 7. Opłata abonamentowa (lub abonament)- uiszczana przez Usługobiorcę z góry opłata z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie www.systemrma.pl, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.
 8. Cennik - załącznik do Regulaminu zamieszczony na stronie www.systemrma.pl, zwanej dalej Stroną, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Systemu oraz informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za Usługi.
 9. Użytkownik Systemu - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Systemu. Rodzaje Użytkowników:
  1. Właściciel Konta - główny Użytkownik Systemu dla danego Konta, który zarejestrował się w Systemie i stworzył własne Konto. Użytkownik ten pełni funkcję Zleceniobiorcy w procesie obsługi reklamacji,
  2. Użytkownik Pracownik - Użytkownik Systemu, który został zarejestrowany i uzyskał dostęp do Systemu dzięki Właścicielowi Konta w ramach jego Konta. Użytkownik ten pełni funkcję Zleceniobiorcy w procesie obsługi reklamacji,
  3. Użytkownik Klient - Użytkownik Systemu, pełniący funkcję Zleceniodawcy w procesie obsługi reklamacji, zwany dalej Klientem. Jest to Klient Usługobiorcy zgłaszający reklamację w Systemie. Korzystanie z Systemu dla tego Użytkownika jest bezpłatne.
 10. Dostęp do Systemy możliwy jest dla Użytkownika Systemu tylko w okresie abonamentowym.
 11. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Systemu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 12. Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców oraz ich Klientów w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 13. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych Użytkowników Systemu w celu świadczenia zamówionych przez Usługobiorców usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 14. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 15. Okres próbny - okres, w którym Użytkownik Systemu ma prawo do 15-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika Systemu z funkcjonalnością wybranej Usługi.
§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG
 1. Usługodawca za pośrednictwem Systemu świadczy odpłatnie na rzecz Użytkowników Systemu następujące usługi zwane dalej Usługą lub Usługami:
  1. udostępniania Systemu zapewniającego Użytkownikom Systemu możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów według pakietów funkcji w Cenniku,
  2. przechowywania w Systemie wprowadzonych przez Użytkowników Systemu danych na zasadach określonych w Regulaminie,
  3. archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą,
 2. W celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usług określonych w § 2 pkt.1 Regulaminu, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, Usługodawca dostarcza Usługobiorcy dodatkowe narzędzia w postaci:
  1. Panel Klienta – panel, do którego dostęp ma jedynie Właściciel Konta, służący do zarządzania Usługami
§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Dostęp do wszystkich usług Systemu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie jest rejestracja Usługobiorcy zgodna z instrukcjami zawartymi na Stronie.
 3. W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Usługobiorcę powinny być zgodne z rzeczywistością.
 4. W procesie rejestracji Usługobiorca ustala własne i znany tylko jemu: login oraz hasło.
  • Login Usługobiorcy (Właściciela Konta) stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.
  • Hasło Usługobiorcy jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
  • Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).
  • W przypadku, gdy Użytkownik Systemu zapomniał swojego hasła do logowania w Systemie, powinien skorzystać z opcji "Przypomnij hasło". Nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę hasła lub identyfikatora osobom trzecim.
 5. Udostępnianie Systemu osobom trzecim jest zabronione.
§ 4. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Z dniem zarejestrowania w Systemie Usługobiorca ma prawo do 15-dniowego okresu próbnego. Po tym okresie Usługobiorca może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę abonamentową lub usunąć swoje konto wraz z danymi z Systemu.
 2. W przypadku, gdy Usługobiorca po wykorzystaniu okresu próbnego nie dokonał zakupu żadnej usługi płatnej oraz nie usunął swojego Konta z Systemu, jego dane zostaną usunięte przez Administratora Systemu.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej opłaty abonamentowej za wybraną Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  • zarejestrowania się Usługobiorcy na Stronie,
  • akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  • dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.
 5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas zamówienia abonamentu poprzez Panel Klienta podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
  • dobrowolnie przystąpiłem do Umowy,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu do zamówienia abonamentu są zgodne z prawdą.
§5 PŁATNOŚCI
 1. Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Cenniku
 2. Płatności z tytułu korzystania z płatnych Usług Systemu Usługobiorca zobowiązany jest dokonać z góry, niezwłocznie po zawarciu umowy.
 3. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę, Usługobiorcy i na adres poczty elektronicznej zostaje przesłana informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi,
 5. Za dzień płatności uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę.
 6. Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
 7. Usługobiorca ma prawo zmienić usługę w czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego wyłącznie w przypadku zmiany usługi na usługę, za którą przewidziana jest wyższa opłata abonamentowa. W takim przypadku niewykorzystane środki pozostające z dokonanej płatności za pakiet niższy zostaną proporcjonalnie przeliczone do wybranego pakietu wyższego i według ich wysokości zostanie ustalony okres korzystania z pakietu wyższego.
 8. Zmiana usługi na pakiet niższy, za który przewidziana jest niższa opłata abonamentowa jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego i obowiązuje od końca aktywnego okresu pakietu wyższego lub od dnia płatności w zależności od tego, która data jest korzystniejsza dla Usługobiorcy.
 9. Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika. Faktury dostępne są także w Panelu Klienta.
 10. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.
 11. Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych niżej Usługa wygasa.
§6 PRZEDŁUŻANIE OKRESU ABONAMENTOWEGO
 1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pomocą alertu w Systemie o upływie Okresu Abonamentowego. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia abonamentu w Panelu Klienta oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.
 4. Usługobiorca dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia Usługi, Cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi - specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 5. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem świadczenia Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.
 6. W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego kolejny okres abonamentowy liczony jest od dnia uiszczenia opłaty abonamentowej na poczet kolejnego okresu abonamentowego.
 7. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi oraz usług dodatkowych związanych z Usługą wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.
 8. W takim przypadku wszystkie dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez 5 lat kalendarzowych poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy.
 9. W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie aktywować ponownie usługę przez opłacenie abonamentu lub usunąć swoje konto, co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z Systemu.
§ 7. ZASADY ZAMIESZCZANIA TREŚCI W SERWISIE
 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Systemie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • Wulgaryzmów
  • Obraźliwych sformułowań
  • Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
  • Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich
 2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał wpisów zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.
 3. Użytkownik Systemu zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Systemie, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyn.
§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcę usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
  2. utraconych przez Usługobiorcę korzyści,
  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
  5. skutków naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy o świadczenie usługi,
  6. skutków wykorzystania pobranych przez Usługobiorcę z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
  7. skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
  8. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
  9. przerw w dostępności do Systemu powstałych wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej z rozwoju Systemu.
  10. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.
  § 9. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA
  1. Dane Użytkownika Systemu, wprowadzane do Systemu, stanowią własność Usługobiorcy.
  2. Wszelkie dane Usługobiorcy gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności prawidłowego funkcjonowania Systemu w zakresie właściwego zarządzania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz w celu rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone usług.
  3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Systemu.
  4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:
   • System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Usługobiorcy szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
   • System kontroli dostępu do danych - tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
   • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę.
   • Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
   • Klienci Usługobiorcy (Użytkownicy Klienci) mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i modyfikowania ich w każdej chwili.
  § 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
  2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców:
   • nazwisko i imiona,
   • numer ewidencyjny NIP,
   • dane adresowe: ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
   • dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail.
   • numer rachunku bankowego
  3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
  4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
   • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
   • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
   • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
  5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Systemu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcę w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
  6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Użytkowników Systemu w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
  7. Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
  8. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.
  9. Uslugobiorca powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
  10. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik Systemu wyraża zgodę.
  11. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej niezbędnej do świadczenie Usług.
  12. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  13. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca podpowierzył przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.
  14. Zmiana podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o takich zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Strony.
  15. Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie
  § 11. COOKIES
  1. Podczas korzystania z Systemu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron, internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. W ramach niniejszego Systemu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Systemu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek - Przez korzystanie z Systemu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.
  § 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje Usług, Uslugobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub w Panelu Klienta lub przy pomocy poczty elektronicznej. Aktualne dane teleadresowe Usługodawcy dostępne są na Stronie.
  2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację
   • osoby składającej reklamację, jako Usługobiorcy,
   • usługę, której reklamacja dotyczy,
   • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi,
   • okoliczności uzasadniające reklamację,
   • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
  6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e­mail.
  § 13. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
  1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
   1. nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
   2. śmierci Usługobiorcy,
   3. ustania bytu prawnego Usługobiorcy,
   4. usunięcia przez Usługobiorcę Konta w Systemie
  2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
   1. Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia umowy,
   2. Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami,
   3. Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
   4. Usługobiorca dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Systemu.
  3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
  4. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
  5. W przypadku decyzji o zwrocie środków na konto Usługobiorcy, Usługodawca potrąca 20 zł tytułem kosztów operacyjnych dotyczących obsługi zwrotu środków tj., wystawienia korekty, przeprowadzenia zwrotu środków z rachunku bankowego. Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty, bez konieczności składania przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Warunkiem zwrotu środków jest usunięcie konta przez Usługobiorcę z Systemu.
  §14 PRAWA AUTORSKIE
  1. Wyłączne prawa autorskie do Systemu należą do Usługodawcy.
  2. Prawa autorskie związane z Systemem podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
  §15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom Systemu nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  3. Każdy Użytkownik Systemu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
  4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na Stronie wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na Stronie. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych w Systemie.
  6. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe brzmienie regulaminu, może odstąpić od użytkowania Systemu.
  7. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznaczać będzie ich akceptację.
  8. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Systemu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: kontakt@aplibiznes.pl.
  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

ApliBiznes.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone.