Regulamin

Witamy w SystemRMA.pl

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Serwis SystemRMA.pl udostępniony jest przez ApliBiznes.pl.

Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się z zapisami poniższego regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem aplikacji webowej SystemRMA.pl, zwaną dalej Systemem oraz zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.

Usługodawca - Właściciel Systemu, ApliBiznes.pl, NIP: 5542462981, REGON: 389478562. Pelne dane teleadresowe dostępne na stronie www.aplibiznes.pl

System - nowoczesne narzędzie informatyczne, udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę, służące do zarządzania zgłoszeniami reklamacyjnymi,

Usługobiorca - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która posiada w Systemie indywidualne Konto i korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Konto (subdomena) - jest to indywidualne, niepowtarzalne, wybrane w momencie rejestracji, oznaczenie usługi świadczonej na rzecz Usługobiorcy,

Okres Abonamentowy - to okres czasu, na który Usługa udostępniana jest Usługobiorcy, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia Usługi.

Opłata abonamentowa (lub abonament)- uiszczana przez Usługobiorcę z góry opłata z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie www.systemrma.pl, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.

Cennik - załącznik do Regulaminu zamieszczony na stronie www.systemrma.pl, zwanej dalej Stroną, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Systemu oraz informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za Usługi.

Użytkownik Systemu - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Systemu. Rodzaje Użytkowników:

 • Właściciel Konta - główny Użytkownik Systemu dla danego Konta, który zarejestrował się w Systemie i stworzył własne Konto. Użytkownik ten pełni funkcję Zleceniobiorcy w procesie obsługi reklamacji,
 • Użytkownik Pracownik - Użytkownik Systemu, który został zarejestrowany i uzyskał dostęp do Systemu dzięki Właścicielowi Konta w ramach jego Konta. Użytkownik ten pełni funkcję Zleceniobiorcy w procesie obsługi reklamacji,
 • Użytkownik Klient - Użytkownik Systemu, pełniący funkcję Zleceniodawcy w procesie obsługi reklamacji, zwany dalej Klientem. Jest to Klient Usługobiorcy zgłaszający reklamację w Systemie. Korzystanie z Systemu dla tego Użytkownika jest bezpłatne.

Dostęp do Systemy możliwy jest dla Użytkownika Systemu tylko w okresie abonamentowym.

Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Systemu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców oraz ich Klientów w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych Użytkowników Systemu w celu świadczenia zamówionych przez Usługobiorców usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

Okres próbny - okres, w którym Użytkownik Systemu ma prawo do 15-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika Systemu z funkcjonalnością wybranej Usługi.

2. Rodzaje i zakres usług

Usługodawca za pośrednictwem Systemu świadczy odpłatnie na rzecz Użytkowników Systemu następujące usługi zwane dalej Usługą lub Usługami:

 • udostępniania Systemu zapewniającego Użytkownikom Systemu możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów według pakietów funkcji w Cenniku,
 • przechowywania w Systemie wprowadzonych przez Użytkowników Systemu danych na zasadach określonych w Regulaminie,
 • archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą,

W celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usług określonych w § 2 pkt.1 Regulaminu, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, Usługodawca dostarcza Usługobiorcy dodatkowe narzędzia w postaci:

 • Panel Klienta – panel, do którego dostęp ma jedynie Właściciel Konta, służący do zarządzania Usługami

3. Warunki korzystania z serwisu

Dostęp do wszystkich usług Systemu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie jest rejestracja Usługobiorcy zgodna z instrukcjami zawartymi na Stronie.

W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Usługobiorcę powinny być zgodne z rzeczywistością.

W procesie rejestracji Usługobiorca ustala własne i znany tylko jemu: login oraz hasło.

 • Login Usługobiorcy (Właściciela Konta) stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.
 • Hasło Usługobiorcy jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
 • Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).
 • W przypadku, gdy Użytkownik Systemu zapomniał swojego hasła do logowania w Systemie, powinien skorzystać z opcji "Przypomnij hasło". Nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

Udostępnianie Systemu osobom trzecim jest zabronione.

4. Zawarcie umowy świadczenia usług

Z dniem zarejestrowania w Systemie Usługobiorca ma prawo do 15-dniowego okresu próbnego. Po tym okresie Usługobiorca może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę abonamentową lub usunąć swoje konto wraz z danymi z Systemu.

W przypadku, gdy Usługobiorca po wykorzystaniu okresu próbnego nie dokonał zakupu żadnej usługi płatnej oraz nie usunął swojego Konta z Systemu, jego dane zostaną usunięte przez Administratora Systemu.

Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej opłaty abonamentowej za wybraną Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie.

Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

 • zarejestrowania się Usługobiorcy na Stronie,
 • akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
 • dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.

Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas zamówienia abonamentu poprzez Panel Klienta podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
 • dobrowolnie przystąpiłem do Umowy,
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu do zamówienia abonamentu są zgodne z prawdą.

5. Płatności

Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Cenniku

Płatności z tytułu korzystania z płatnych Usług Systemu Usługobiorca zobowiązany jest dokonać z góry, niezwłocznie po zawarciu umowy.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę, Usługobiorcy i na adres poczty elektronicznej zostaje przesłana informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi,

Za dzień płatności uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę.

Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.

Usługobiorca ma prawo zmienić usługę w czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego wyłącznie w przypadku zmiany usługi na usługę, za którą przewidziana jest wyższa opłata abonamentowa. W takim przypadku niewykorzystane środki pozostające z dokonanej płatności za pakiet niższy zostaną proporcjonalnie przeliczone do wybranego pakietu wyższego i według ich wysokości zostanie ustalony okres korzystania z pakietu wyższego.

Zmiana usługi na pakiet niższy, za który przewidziana jest niższa opłata abonamentowa jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego i obowiązuje od końca aktywnego okresu pakietu wyższego lub od dnia płatności w zależności od tego, która data jest korzystniejsza dla Usługobiorcy.

Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika. Faktury dostępne są także w Panelu Klienta.

Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.

Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych niżej Usługa wygasa.

6. Przedłużenie okresu abonamentowego

Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pomocą alertu w Systemie o upływie Okresu Abonamentowego. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia abonamentu w Panelu Klienta oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.

Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.

Usługobiorca dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia Usługi, Cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi - specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.

Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem świadczenia Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.

W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego kolejny okres abonamentowy liczony jest od dnia uiszczenia opłaty abonamentowej na poczet kolejnego okresu abonamentowego.

Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi oraz usług dodatkowych związanych z Usługą wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.

W takim przypadku wszystkie dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez 5 lat kalendarzowych poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy.

W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie aktywować ponownie usługę przez opłacenie abonamentu lub usunąć swoje konto, co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z Systemu.

7. Zasady zamieszczania treści w serwisie

Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Systemie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • Wulgaryzmów
 • Obraźliwych sformułowań
 • Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
 • Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich

Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał wpisów zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.

Użytkownik Systemu zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Systemie, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyn.

8. Odpowiedzialność

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.

W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcę usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
 • utraconych przez Usługobiorcę korzyści,
 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
 • skutków naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy o świadczenie usługi,
 • skutków wykorzystania pobranych przez Usługobiorcę z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
 • skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
 • przerw w dostępności do Systemu powstałych wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej z rozwoju Systemu.

Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

9. Postanowienia reklamacyjne

Reklamacje Usług, Uslugobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub w Panelu Klienta lub przy pomocy poczty elektronicznej. Aktualne dane teleadresowe Usługodawcy dostępne są na Stronie.

Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację

 • osoby składającej reklamację, jako Usługobiorcy,
 • usługę, której reklamacja dotyczy,
 • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e­mail.

10. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:

 • nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 • śmierci Usługobiorcy,
 • ustania bytu prawnego Usługobiorcy,
 • usunięcia przez Usługobiorcę Konta w Systemie

Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:

 • Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia umowy,
 • Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami,
 • Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
 • Usługobiorca dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Systemu.

Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.

Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

W przypadku decyzji o zwrocie środków na konto Usługobiorcy, Usługodawca potrąca 20 zł tytułem kosztów operacyjnych dotyczących obsługi zwrotu środków tj., wystawienia korekty, przeprowadzenia zwrotu środków z rachunku bankowego. Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty, bez konieczności składania przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Warunkiem zwrotu środków jest usunięcie konta przez Usługobiorcę z Systemu.

11. Polityka prywatności

Szczegóły na stronie Polityka prywatności

12. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Systemu należą do Usługodawcy.

Prawa autorskie związane z Systemem podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

13. Postanowienia końcowe

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom Systemu nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Każdy Użytkownik Systemu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na Stronie wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na Stronie. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych w Systemie.

W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe brzmienie regulaminu, może odstąpić od użytkowania Systemu.

Korzystanie przez Użytkownika z Systemu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznaczać będzie ich akceptację.

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Systemu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: kontakt@aplibiznes.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.